Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Άμεση δημοκρατία..

Α. Ο δήμος ως βασική διοικητική ομάδα. Τα όργανα διοίκησής του.

Κύτταρο και βασική μονάδα διοίκησης του κράτους θα είναι ο δήμος ,μια κοινότητα που θα αποτελείται από 10.000 πολίτες με δικαίωμα ψήφου. Όργανα διοίκησης του δήμου θα είναι το δημοτικό συμβούλιο και η Δημοτική Συνέλευση. Κέντρο της διοίκησης θα είναι το δημαρχείο ,το οποίο ως κτήριο θα πρέπει όπως θα φανεί παρακάτω να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές.

1. Το δημοτικό συμβούλιο               

Το δημοτικό συμβούλιο και ο δήμαρχος ,ο οποίος θα προΐσταται του δημοτικού συμβουλίου θα αναδεικνύονται με την συνήθη για την ελληνική πραγματικότητα διαδικασία ,με εκλογές δηλαδή που θα λαμβάνουν χώρα κάθε τέσσερα χρόνια. Οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα ψήφου θα έχει και δικαίωμα εκλογής στο δημοτικό συμβούλιο αλλά και στην θέση του δημάρχου.

Βασική ευθύνη του δημάρχου θα είναι η καλύτερη δυνατή διαχείριση των δημοτικών κονδυλίων και η επίτευξη των στόχων που έχει θέσει στο προεκλογικό του πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο δήμαρχος θα ελέγχεται από την Δημοτική Συνέλευση με τρόπο που θα αναλυθεί παρακάτω. Χρήσιμο είναι πάντως να αναφερθούν σε αυτό το σημείο δυο καινοτομίες του θεσμού.

Η πρώτη θα είναι η δυνατότητα καθαίρεσης του δημάρχου ή (και) μελών του δημοτικού συμβουλίου εάν το αποφασίσει με αυξημένη απαρτία και  πλειοψηφία η Δημοτική Συνέλευση.

Η δεύτερη και πολύ σημαντικότερη θα είναι ότι μετά το πέρα της τετραετίας ,οι εκλογείς δεν θα καλούνται μονάχα να αναδείξουν το νέο δημοτικό συμβούλιο αλλά και να αξιολογήσουν το απερχόμενο. Και ενώ για τους μεν δημοτικούς συμβούλους η αξιολόγηση θα αφορά το κατά πόσο η δράση τους συμβάδισε με το σύνταγμα ,τους νόμους και τους θεσμούς για τον δήμαρχο θα αποφασίζεται το κατά πόσο είναι ικανός να ανέλθει σε ανώτερα κρατικά αξιώματα.

Φυσικά ο δήμαρχος θα είναι ελεύθερος όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης να διεκδικήσει την επανεκλογή του. Όμως μονάχα αν λάβει θετική ψήφο θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει ανώτερη διοικητική θέση ,με τους τρόπους που θα φανούν παρακάτω.

Ο θεσμός αυτός (η συνταγματική πρόβλεψη της θητείας ως δημάρχου για όλους τους ανώτατους κρατικούς λειτουργούς.) θα έχει ως στόχο την ανάδειξη νέων και ικανών προσώπων για την στελέχωση του κρατικού μηχανισμού και θα έχει πολλαπλά οφέλη.

1ον. Η διοίκηση των δήμων δε θα ανατίθεται σε γηραιούς και αποτυχημένους πολιτικούς ,όπως συχνά γίνεται στην σύγχρονη Ελλάδα αλλά σε ανθρώπους με όρεξη να αποδείξουν τις ικανότητες τους σε ένα σώμα εκλογέων ,που θα τους αξιολογεί συνεχώς

2ον. Τον κρατικό μηχανισμό θα στελεχώνουν άνθρωποι με σημαντική πείρα στην διαχείριση πρακτικών ζητημάτων.

3ον. Θα είναι αδύνατο στον οποιοδήποτε να χρησιμοποιήσει απλώς τη φήμη ,την ρητορική του δεινότητα ,τις μεγάλες του υποσχέσεις ή και τις διασυνδέσεις του προκειμένου να αναλάβει κάποιο σημαντικό διοικητικό αξίωμα. Η Δημοτική Συνέλευση θα είναι ένας αμείλικτος κριτής που θα έχει και τον χρόνο και την ικανότητα να αξιολογήσει τους φερέλπιδες πολιτικούς.

2. Η Δημοτική Συνέλευση

Η Δημοτική Συνέλευση είναι ένα αμεσοδημοκρατικό διοικητικό όργανο ,που συγκροτείται από όλους τους δημότες με δικαίωμα ψήφου. Οι αρμοδιότητες της δεν περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο ,αλλά αντίθετες θα είναι τέτοιες ,ώστε να εξασφαλίζουν την ανόθευτη έκφραση της λαϊκής βούλησης στον σχεδιασμό της εθνικής κεντρικής πολιτικής. Οι αποφάσεις της θα λαμβάνονται σε τακτικές εβδομαδιαίες συνελεύσεις και σε έκτακτες σε περίπτωση "εθνικού κινδύνου"

Τοπικές αρμοδιότητες
α) εκλέγει κάθε τέσσερα χρόνια τον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο.

β) μελετά και αξιολογεί τα πορίσματα των ελεγκτικών επιτροπών (αναλυτικά παρακάτω) Με βάση αυτά μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει είτε την καθαίρεση του δημάρχου ή και μελών του δημοτικού συμβουλίου είτε την παραπομπή τους στην δικαιοσύνη για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

γ) μπορεί να θέσει προσωρινό βέτο σε κάθε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με απλή πλειοψηφία και οριστικό βέτο με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία

δ) Στο τέλος της θητείας του κρίνει τον δήμαρχο ,όπως εξηγήθηκε παραπάνω αλλά και το δημοτικό συμβούλιο.

Εθνικές αρμοδιότητες

α) Μελετά και επεξεργάζεται έχοντας τον τελευταίο λόγο κάθε υπουργική απόφαση ,που αφορά άμεσα τον συγκεκριμένο δήμο (λχ. τοποθεσία ανέγερσης δημοτικού σχολείου) Εξαιρούνται ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή μείζονος σημασίας για τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας (λχ δεν μπορεί να εμποδίσει την ανέγερση μιας παραγωγικής μονάδας αν δεν υπάρχει ρεαλιστικά εναλλακτική λύση για να εξυπηρετηθεί ο ίδιος σκοπός)

β) Όλα τα μέλη της συνέλευσης ενημερώνονται ηλεκτρονικά για κάθε ενέργεια της διοίκησης ,ακόμα και αν δεν αφορά άμεσα τον συγκεκριμένο δήμο. Οι ελεγκτικές επιτροπές της εκκλησίας του δήμου ξεχωρίζουν τα ζητήματα μείζονος σημασίας και τα επεξηγούν αν χρειάζεται στα μέλη της εκκλησίας του δήμου.

Οι τελευταίοι έχουν το δικαίωμα να θέσουν ερωτήσεις και επερωτήσεις (με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία) στη διοίκηση. Εφόσον μάλιστα υποψιάζονται ,ότι κάποια διοικητικά όργανα μπορεί να έδρασαν με τρόπο παράνομο ,έχουν το δικαίωμα να παραπέμψουν την απόφαση στη δικαιοσύνη.

γ) Για της αποφάσεις των υπουργείων που δεν σχετίζονται με τον κεντρικό σχεδιασμό ή την κεντρική ασφάλεια θα έχει δικαίωμα να θέσει βέτο. Αν η απόφαση έχει ληφθεί με απλή πλειοψηφία από το εκάστοτε υπουργείο αρκεί μια Δημοτική Συνέλευση με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία να αποφασίσει για το προσωρινό βέτο. Για το οριστικό βέτο θα απαιτείται συναίνεση μέσω απλής πλειοψηφίας και από την πλειοψηφία των υπολοίπων εκκλησιών.
Αν αντίθετα η απόφαση του υπουργείου έχει ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία ,απαιτείται να κινηθεί η διαδικασία για δημοψήφισμα.


δ) Μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να κινήσει της διαδικασίες είτε για την πρόταση ενός νόμου είτε για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Αφού οι διαδικασίες για την πρόταση νόμου ή το δημοψήφισμα κινηθούν ενημερώνονται οι εκκλησίες του δήμου ανά την επικράτεια και απατείται η συγκέντρωση ενός συγκεκριμένου αριθμού υπογραφών ,από μέλη εκκλησιών του δήμου πλην εκείνης που κίνησε τις διαδικασίες. Για μια πρόταση νόμου χρειάζεται να υπογράψει το 2% των πολιτών με δικαίωμα ψήφου  ,για να διεξαχθεί δημοψήφισμα επί ενός νομοσχεδίου 5% και για να διεξαχθεί δημοψήφισμα με ανοιχτό ,στο πλαίσιο του συντάγματος, θέμα το 15%!
Προσωπικό και θεσμοί

Η Δημοτική Συνέλευση θα διαθέτει ένα πάγιο προσωπικό ,προκειμένου να διευκολύνεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της και στην εξάσκηση των δικαιωμάτων της.
Καταρχάς λοιπόν θα διαθέτει γραμματείς οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση των πρακτικών της εκκλησίας και για την δυνατότητα προσπέλασης αυτών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ακόμα η εκκλησία θα διαθέτει ελεγκτικές επιτροπές ,τοπικής και εθνικής εμβέλειας.
Οι επιτροπές θα αποτελούνται από ένα πάγιο προσωπικό με οικονομικές και νομικές γνώσεις ,ενώ οποιοσδήποτε πολίτης θα μπορεί να συμμετέχει εθελοντικά σε αυτές.
Οι τοπικές επιτροπές θα ελέγχουν κυρίως την αξιοποίηση των δημοτικών κονδυλίων ενώ οι εθνικές θα παρακολουθούν και θα ενημερώνουν τους εκλογείς για τις πράξεις της κεντρικής διοίκησης.

Εκτός από τα πορίσματα των επιτροπών και τα νομοσχέδια με τοπικό χαρακτήρα το κάθε μέλος της συνέλευσης θα έχει δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας να θέτει επί τάπητος οποιοδήποτε θέμα για συζήτηση (για παράδειγμα μια πρόταση για δημοψήφισμα) Οι προτάσεις αυτές θα αναγράφονται στους χώρους του δημαρχείου και τα μέλη της εκκλησίας θα ενημερώνονται για αυτές ηλεκτρονικά ,αφού έχει προηγηθεί η κατά θέμα ταξινόμησή τους.

Υπέρ ή εναντίον αυτών των προτάσεων για συζήτηση θα μπορεί να ψηφίζει το κάθε μέλος της συνέλευσης με την επίδειξη της ταυτότητας του στο δημαρχείο και όσες προτάσεις θα συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους θα αποκτούν προτεραιότητα στη συζήτηση.

Η συζήτηση θα συντονίζεται από ένα τριμελές προεδρείο που θα αναδεικνύεται με κλήρωση ανάμεσα στους παρόντες.


Το δημαρχείο

Το "δημαρχείο" καθώς θα είναι το κέντρο της ζωής των δημοτών είναι απαραίτητο να βρίσκεται κοντά σε άλλα σημαντικά κτήρια ,όπως τα σχολεία της κοινότητας και να περιβάλλεται από χώρους πρασίνου ,ώστε οι πολίτες να έχουν ήδη από παιδική ηλικία αποκτήσει μια οργανική σχέση με αυτό. Θα αποτελείται από ένα κλειστό αμφιθέατρο σχεδιασμένο για να φιλοξενεί περίπου 13.000 άτομα και που φυσικά θα διαθέτει κάθε απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.Ακόμα θα διαθέτει τους απαραίτητους χώρους για τον δήμαρχο με το δημοτικό συμβούλιο και για τις ελεγκτικές επιτροπές της εκκλησίας. Στο δημαρχείο διεξάγονται οι εκλογές αλλά και τα δημοψηφίσματα.

Τέλος ας σημειωθεί ότι παρότι θα αξιοποιεί την τεχνολογία προκειμένου τα πρακτικά των συνελεύσεων της εκκλησίας του δήμου λόγου χάρη να είναι άμεσα προσβάσιμα σε όλα τα μέλη της δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτραπεί σε αυτή να υποκαταστήσει την συλλογική δράση.

 
Β. Εργατικές συνελεύσεις

Στις μεγάλες παραγωγικές μονάδες θα λαμβάνουν χώρα αμεσοδημοκρατικές συνεδριάσεις ,στις οποίες οι εργαζόμενοι θα συζητούν αφενός για τις συνθήκες εργασίας τους και αφετέρου για την (διαχείριση) της παραγωγικής τους μονάδας. Οι συνελεύσεις αυτές θα εκλέγουν ανακλητούς εκπροσώπους οι οποίοι θα έχουν τον πρώτο λόγο σε "εσωτερικά" θέματα και δικαίωμα δημόσιων τοποθετήσεων για θέματα κεντρικού σχεδιασμού ,με τις οποίες θα απευθύνονται βέβαια στις εκκλησίες του δήμου και στο εκλογικό σώμα

Αντίθετα για όσους δεν εργάζονται σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες θα υπάρχουν οι κλαδικές - επαγγελματικές συνελεύσεις που θα λαμβάνουν χώρα με την βοήθεια την βοήθεια της τεχνολογίας ,αφού τα μέλη τους προφανώς θα είναι διασκορπισμένα σε όλη την επικράτεια.

Για αυτό τον λόγο άλλωστε οι αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες θα αντικατασταθούν από την ανταλλαγή προτάσεων και σχεδίων ηλεκτρονικά και για την εκλογή αντιπροσώπων ανά εξάμηνο με σκοπό να εκφράσουν αυτές τις προτάσεις στην κεντρική εξουσία αλλά και στο εκλογικό σώμα.

Γ. Κεντρική διοίκηση

Όπως προαναφέρθηκε δικαίωμα κατάληψης ανώτερων κρατικών αξιωμάτων θα έχουν μόνο πολίτες που διετέλεσαν δήμαρχοι και κρίθηκαν ως επιτυχημένοι από την Δημοτική Συνέλευση. Η πρόσληψη δε και η εξέλιξη των προσώπων αυτών θα γίνεται βάση αντικειμενικών κριτηρίων ,που θα περιλαμβάνονται σε νόμο ,ο οποίος θα επικυρωθεί με δημοψήφισμα και θα μπορεί να τροποποιηθεί μονάχα με νεότερο τέτοιο.

Υπουργεία κεντρικού σχεδιασμού και εθνικής ασφάλειας

Με ετήσιες εκλογές θα αναδεικνύονται οι υπουργοί οικονομίας ,ενέργειας ,τεχνολογίας ,στρατιωτικών και εξωτερικής πολιτικής. Τα πρόσωπα αυτά για να εκλεγούν θα πρέπει να έχουν καταθέσει από κοινού ένα αναλυτικό σχέδιο δράσης για τους παραπάνω τομείς ,το οποίο θα έχει κατατεθεί προς εξέταση στις δημοτικές συνελεύσεις ένα τουλάχιστον μήνα πριν τις εκλογές.

Στο σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνονται η μεταξύ τους ιεραρχία ,ο τρόπος λήψης αποφάσεων σε περίπτωση μεταξύ τους διαφωνίας αλλά και οι αναπληρωτές.

Τα πρόσωπα αυτά ,που θα αποτελούν επί της ουσία την κεντρική κυβέρνηση, ενώ θα ακούν την εξουσία στα υπουργεία τους με σκοπό να πραγματώσουν τους στόχους του προγράμματός τους ,δεν θα έχουν δικαίωμα να αλλάζουν την υπαλληλική σύνθεση τους ,ούτε και το προσωπικό των επιτροπών ,που θα επιτελούν συμβουλευτικό και επιβοηθητικό ρόλο (πχ επιτροπή ελέγχου συνταγματικότητας ,επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων και ούτω καθ εξής)

Λοιπά υπουργεία
Στα υπόλοιπα υπουργεία δεν θα υπάρχει πολιτικός επικεφαλής αλλά ένα διοικητικό συμβούλιο που θα λαμβάνει τις αποφάσεις τους από κοινού με την Δημοτική Συνέλευση.

Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ,που θα αναδεικνύονται σύμφωνα με τα νόμιμα (και επικυρωμένα με δημοψήφισμα κριτήρια) και τα οποία θα ανανεώνονται τακτικά θα προτείνουν ατομικά ή σε ομάδες σχέδια δράσης τα οποία θα ψηφίζονται από όλο το διοικητικό συμβούλιο. Εφόσον το σχέδιο δράσης επικυρωθεί με αυξημένη πλειοψηφία ,τότε ναι μεν οι εκκλησίες του δήμου θα λάβουν πλήρη γνώση ,αλλά θα έχουν δικαίωμα αναπομπής του μονάχα με την κίνηση διαδικασίας για δημοψήφισμα. Αν αντίθετα το σχέδιο επικυρωθεί με οριακή πλειοψηφία ,τότε οι εκκλησίες του δήμου θα μπορούν να το καταψηφίσουν ακόμα και με απλή πλειοψηφία.

Γιατί θα συμβαίνει αυτό? Ας πάρουμε για παράδειγμα το ζήτημα της παιδείας. Σε αυτή το βασικό πολιτικό ζήτημα είναι εάν θα παρέχεται δωρεάν ή όχι. Εφόσον όμως με την έλευση του σοσιαλισμού το θέμα αυτό έχει λυθεί μια και καλή παραμένουν κυρίως πρακτικά ζητήματα ,τα οποία δεν θα πρέπει να εξεταστούν ιδεολογικά αλλά ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε εποχής (λχ η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή η αντικατάσταση ενός βιβλίου από ένα νέο) Αντίστοιχα και το υπουργείο περιβάλλοντος ,εφόσον θα έχει διασφαλιστεί ότι το φυσικό περιβάλλον δεν θα θυσιάζεται στον βωμό του κέρδους θα πρέπει να λάβει κυρίως αποφάσεις ,που μονάχα στην πράξη θα μπορέσουν να κριθούν ως αποτελεσματικές ή μη.

Για παράδειγμα μια σειρά μέτρων με σκοπό να αυξηθεί το ποσοστό των απορριμάτων που ανακυκλώνονται μπορεί να πετύχει ή να αποτύχει ανάλογα με την νοοτροπία των κατοίκων ,τον βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης τους και άλλους παράγοντες και δεν υπάρχει τρόπος ανάμεσα σε δυο τεκμηριωμένες λύσεις να είμαστε σίγουροι για την καλύτερη εκ των προτέρων.
Αντίθετα στην οικονομία υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που οδηγούν προς την κοινωνική ισότητα και άλλα που μπορεί να την υπονομεύσουν. Επομένως ο λαός ,που σε περίπτωση λανθασμένης πολιτικής θα υποστεί και όλες τις συνέπειες πρέπει να είναι ο υπέρτατος κριτής σε τέτοια ζητήματα μέσω ετήσιων εκλογώνΕπιτροπές

Για την εύρυθμη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού θα λειτουργεί μια σειρά επιτροπών ,των οποίων τα μέλη θα ορίζονται με τα νόμιμα κριτήρια και θα ανανεώνονται τακτικά.
Άλλες από τις επιτροπές αυτές θα έχουν βοηθητικό και άλλες ελεγκτικό ρόλο.

Οι βοηθητικές επιτροπές θα δρουν κατόπιν εντολής της κεντρικής κυβέρνησης και θα συνδράμουν στην σύνταξη νομοσχεδίων ,στον υπολογισμό του κόστους ενός έργου και γενικότερα στην παροχή στοιχείων και συμβουλών.

Οι ελεγκτικές επιτροπές θα συντάσσουν πορίσματα τα οποία θα απευθύνονται στις εκκλησίες του δήμου. Θα μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος ελέγχοντας εάν παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών ,εάν ένας νόμος ή μια διοικητική ενέργεια είναι αντισυνταγματική και ούτω καθ εξής.

Η σημαντικότερη ελεγκτική επιτροπή ,θα αποτελείται από πεπειραμένους δικαστικούς και ορκωτούς λογιστές. Αρμοδιότητα της θα είναι να διερευνά το πόθεν έσχες των όσων κατείχαν ή κατέχουν ανώτερες διοικητικές θέσεις.
Πολιτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι ,οι οποίοι θα κρίνονται ως ύποπτοι για διασπάθιση δημόσιου χρήματος ή δωροδοκία θα παραπέμπονται στην τακτική δικαιοσύνηΔικαστική εξουσία

Σε δικαστικούς θα απαγορεύεται η συμμετοχή σε διοικητικές θέσεις. Η οικονομική τους κατάσταση θα ελέγχεται τακτικά ,ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία τους.

Νομοθετική Εξουσία.

Η νομοθετική εξουσία ασκείται από την διοίκηση του εκάστοτε υπουργείου ,την κεντρική κυβέρνηση και τον λαό.

Α. Συνταγματικές τροποποιήσεις

Συνταγματικές τροποποιήσεις θα μπορεί να προτείνει η κεντρική κυβέρνηση. Για να επικυρωθούν θα απαιτείται δημοψήφισμα.

Β. Ποινικοί νόμοι

Η ποινικοποίηση μια συμπεριφοράς ή η αυστηροποίηση μιας ποινής θα απαιτεί δημοψήφισμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ποια είναι η άποψή σου;